IV  Seina Mutta begeent

Se schteeht aam Weech
unn kann neischt saan
se luut de eijenen Soohn nua aan

Se schteeht aam Weech
unn aahndet Enn
Se beißt sich uff de Zänn

Se schteeht aam Weech
unn wääß nit wie
ihr vòakummt datt Se schteeht unn luut
Se kannt nit gudd gesinn
wie ihr Jeesus
mit deem schwäären Kreiz lòò
schlääft sich hin

Se kannet gaar nit fassen
soll dann da eijen Soohn
se ball valassen?

IV  Jesus begegnet seiner Mutter