V  Vum Simon traan geholf kritt

Et Kreiz, et is se schwääa!
De Lascht vum Holz unn vunn
de Sünden vunn de Leit
is vill se grooß
Da Simon helft !
Givt inngedäählt
unn schpringt gleich bei
deen annaren is da Jeesus
mit seim Kreiz ganz äänalei


Da Simon weist uus
in seim Duun
datt nit nur schlecht sinn
Leit unn Welt
lòò aanseluun!

 

V  Simon von Cyrene hilft das Kreuz tragen