III   Et eascht mòòl gefall

Et eascht mòòl hingefall
unna da Lascht
nit nua vum Kreiz
sunnan vunn uusen Sünden!
Die weien schwääa.
Da Hergott, woo jetz fallt
muß mit Gewalt
dageejen sich behaupten
unn unnam schwäären Kreiz
inn Schwääs unn Schmerzen
deen villen Druck beherzen
nit nua vunn deenen
woonen treiwen aan
mit treeden unn mit schtangen
sunnan aach vunn uus
wea wääs, wie lang
datt lòò noch wääat
wie lang!

 

III  Jesus fällt zum ersten Male